Publikace

2024

05.06.2024

Powering Up Central and Eastern Europe: How the EU should step up

EU se zavázala k ambiciózním klimatickým cílům. Klíčové ale bude, jak konkrétně je budou členské státy naplňovat. Nový report sítě nevládních organizací CEE Bankwatch a nezávislého think-tanku E3G se zaměřuje na region střední a východní Evropy, shrnuje nedávný vývoj a nastiňuje současné výzvy pro energetickou transformaci. České republice se v reportu věnuje odbornice na evropské fondy Eva Mariničová.

10.05.2024

Nařízení EU o metanu: Klíčové prvky kompromisní dohody

Koalice evropských nevládních organizací Climate Action Network Europe a program Food and Water Action Europe shrnují a vysvětlují nové a zároveň historicky první celoevropské nařízení, které se zabývá emisemi metanu. Na konci roku 2023 se na něm dohodly instituce EU.

Jedná se o první krok správným směrem, neboť nařízení zavádí nové požadavky pro odvětví ropy, zemního plynu a uhlí nejen v rámci unie, ale i na emise z dovážených zdrojů energie, které tvoří největší podíl spotřeby EU. Chybí ale několik zásadních prvků, které ohrožují potenciál nařízení účinně snížit emise metanu v energetice EU.

25.04.2024

Pozice Centra pro dopravu a energetiku k problematice dekarbonizace teplárenství v České republice

Na systémy dálkového vytápění je v České republice napojeno 1,7 milionu domácností, což jsou přibližně 4 miliony obyvatel, tedy 40 % populace (MPO, 2023). Více než polovinu palivové základny pro dálkové vytápění stále tvoří uhlí (přesněji 55 % dle dat z roku 2022) a ačkoliv jeho úloha postupně klesá, místo obnovitelnými zdroji energie je uhlí nahrazováno fosilním (zemním) plynem.
Právě toto považujeme za problematické, a to jak z klimatického, tak z geopolitického hlediska.

27.02.2024

Průvodce fondy EU

EU  poskytuje  řadu  fondů  určených  na  pomoc  členským  státům  při  provádění  politik  EU. Tento průvodce podtrhuje význam těch fondů, které jsou nejdůležitější pro opatření v oblasti klimatu, konkrétně Fondů politiky soudržnosti, Nástroje pro oživení a odolnost, Fondu pro spravedlivou transformaci, Modernizačního fondu a Sociálního fondu pro klimatická opatření. 

21.02.2024

Jak předcházet energetické a dopravní chudobě v ČR pomocí Sociálního klimatického fondu

V rámci balíčku klimatické legislativy Fit for 55 byla přijata i reforma evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). V rámci této reformy dojde mimo jiné ke vzniku zcela nového systému, který bude pokrývat emise vznikající při spalování fosilních paliv v silniční dopravě a ve vytápění a chlazení budov.
05.02.2024

Klima a fondy EU v Česku 2021-2027

Tato analýza hodnotí přípravu využití evropských fondů na klimatická opatření v České republice v letech 2021-2027 a jejich implementaci. Na základě dat Evropské komise o alokacích evropských fondů srovnáváme plány České republiky s plány ostatních členských států.
31.01.2024

Investice do budoucnosti: Socioekonomické přínosy rychlého přechodu na zelenou ekonomiku

Pro Česko by podle studie CAN Europe celkové vedlejší přínosy rychlého snižování emisí činily do roku 2030 přibližně 439 miliard korun (17,7 mld. eur), což odpovídá 6,8 % ročního HDP. Nejvíce se pozitivní dopady podle studie projeví ve veřejném rozpočtu (173 miliard korun) a v sektoru energetiky (104 miliardy korun). Zpracovali jsme pro vás vše do přehledných infografik, stáhnou si je můžete zde.

2023

18.12.2023

Kam míří finance z Fondu spravedlivé transformace?

Briefing CEE Bankwatch a CDE se zabývá Plánem spravedlivé územní transformace České republiky, konkrétně jeho ekonomickými, environmentálními a sociálními aspekty. Analýza klade důraz na rozdělení investic mezi oblasti zaměstnanosti, životního prostředí a sociální politiky. 

18.12.2023

Velká energetická loupež

Nová publikace platformy Re-set a Centra pro dopravu a energetiku se ohlíží za energetickou krizí, mapuje její dosah a příčiny a popisuje nárůst zisků českých energetických firem v krizovém roce 2022. To vše dává do kontextu fungování fosilních dotací, odložení daně z mimořádných zisků či emisního obchodování a evropských fondů.

01.12.2023

Shrnutí konference Česko 2030: Jak podpořit zelenou transformaci a nevyhazovat peníze oknem?

Centrum pro dopravu a energetiku a institut EUROPEUM uspořádali odbornou konferenci o přeměně české energetiky, smysluplných investicích a sociálním zabezpečení české společnosti s názvem Česko 2030: Jak podpořit zelenou transformaci a nevyhazovat peníze oknem? Přečtěte si shrutí z akce.

27.11.2023

Jak udělat z Česka lídra zelené transformace?

V říjnu 2023 se v Kampusu Hybernská uskutečnil expertní kulatý stůl na téma “Jak udělat z Česka lídra zelené transformace?”. Akci spolupořádalo Centrum pro dopravu a energetiku, Klimatická koalice a Změna k lepšímu. Cílem kulatého stolu bylo diskutovat pozitivní vizi, jak reálně využít příležitostí zelené transformace v ČR a zajistit si konkurenceschopnost do budoucna. Diskuze se zúčastnili zástupci nevládní sféry, několika českých ministerstev, akademické sféry a soukromého sektoru.

24.10.2023

Time to step up national climate action

Přinášíme analýzu CAN EUrope, která se zabývá návrhy aktualizovaných Národních energeticko-klimatických plánů. Ty měly státy předložit Evropské komisi do 30. června, mnohé z nich je odešlou s několikaměsíčním zpožděním. Z analýzy vyplývá, že předložené plány nejsou v souladu s cílem omezit globální oteplování na 1,5 °C do konce století dle Pařížské dohody a pro dosažení evropských klimatických cílů jsou nedostatečné.

11.10.2023

Planning for social justice in Territorial Just Transition Plans in central and eastern Europe

V druhé části briefingu sítě nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí CEE Bankwatch Network věnovanému spravedlivé transformaci se odborníci a odbornice ze sedmi středo- a východoevropských zemí zaměřují na přístup k různým sociálním skupinám v plánování energetické transformace. Je tento přístup spravedlivý? Co od něj můžeme očekávat? Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku se tématem zabývá v kapitole věnované České republice. 

11.10.2023

Mapping the road to a just transition in central and eastern Europe

Síť nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí CEE Bankwatch Network vydala novou publikaci věnovanou spravedlivé transformaci, v níž analyzuje územní plány spravedlivé transformace v sedmi středo- a východoevropských zemích: České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Estonsku, Litvě a Rumunsku. Odbornice Centra pro dopravu a energetiku na spravedlivou transformaci Zuzana Vondrová se v této publikaci věnuje územnímu plánu pro tři uhelné regiony v ČR – Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

10.08.2023

Infolist k fosilním dotacím

Fosilní dotace mají řadu negativních dopadů, jedním z hlavních je, že snižují efektivitu investic do opatření na snížení emisí skleníkových plynů. V novém infolistu, který zpracovala odbornice na klimatickou politiku Kateřina Davidová, přinášíme přehled různých druhů fosilních dotací všetně jejich vyčíslení pro Českou republiku, přehled jejich negativních dopadů i doporučení, co je třeba udělat.

09.08.2023

Zapojení veřejnosti do tvorby strategických dokumentů v oblasti energetiky a klimatu

Česká republika v současnoti připravuje aktualizace zásadních dokumentů své energeticko klimatické politiky, které mají ukázat cestu, jak na snižování emisí, a nasměrovat Česko ke klimaticky neutrální a udržitelné budoucnosti. Je zásadník, aby se na přípravě těchto plánů podílela také veřejnost. Jak na participaci veřejnosti při tvorbě energeticko klimatických politik přibližuje náš nový policy briefing.

06.06.2023

Řešení energetické chudoby ve vybraných státech EU

Energetická chudoba se v posledních letech stala zásadní výzvou pro evropské politiky. Ačkoliv se Evropská komise zavázala řešit energetickou chudobu a chránit zranitelné spotřebitele, stále neexistuje společný přístup EU k této problematice. Nový briefing BWN s přispěním CDE poskytuje přehled vybraných opatření v oblasti energetické chudoby v pěti evropských zemích (Česka, Itálie, Lotyšsko, Polska a Slovenska). 

2022

22.12.2022

Česká republika v čase geopolitických změn: Energetická bezpečnost v centru pozornosti

Přechod k energetickým systémům, které budou zahrnovat více obnovitelných zdrojů, je zásadní změnou v řešení energetické bezpečnosti i klimatické krize. Přečtěte si náš policy briefing, který vznikl jako výstup z odborné konference "Udržitelně a dostupně: energetická bezpečnost v čase transformace".

21.12.2022

Emisní povolenky jako klíč k zelené transformaci: Jak efektivně využít výnosy z emisního obchodování

Systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS je jedním z hlavních stavebních kamenů evropské klimatické politiky. Teoreticky má hned dvě výhody: 1) zpoplatnění uhlíku motivuje znečišťovatele dekarbonizovat, 2) vytváří výnosy, které členské státy mohou reinvestovat a podpořit nízkouhlíkovou transformaci. Přečtěte si, jak efektivně využít výnosy z emisního obchodování.

20.12.2022

Energie lidem: Jak zvládnout drahou zimu s klidem?

Potraviny se zdražují, rostou ceny nájmů a do toho přišel prudký nárůst cen energií. Výdaje domácností na energie se výrazně zvyšují a spousta lidí tak přemýšlí, jak v následujících měsících snížit svou spotřebu a ušetřit. Jako koalice neziskových organizací sdružených v kampani Energie lidem proto přinášíme přehled úspor a možností, jak požádat o pomoc od státu.

16.12.2022

Dovoz energie: chybějící dílek do skládačky evropské metanové legislativy

Chceme-li vyřešit klimatickou krizi a zpomalit tempo globálního oteplování, je zásadní snížení emisí metanu způsobených lidskou činností nejvyšší prioritou. Metan je více než osmdesátkrát silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý (CO2) po dobu 20 let poté, co se dostane do atmosféry. Čas je zásadní a my musíme jednat hned. Návrh nařízení Evropské komise o metanu, který je v současné době projednáván na úrovni EU, musí být odvážným nástrojem ke snížení emisí metanu v celém dodavatelském řetězci. Přinášíme factsheet s přehledem zásadních opatření.

13.12.2022

Modernizační fond ve střední a východní Evropě

Přinášíme briefing týkající se Modernizačního fondu, který má podpořit deset členských států EU s nižšími příjmy při jejich přechodu na klimatickou neutralitu. Text poskytuje přehled o tom, jaké právní a institucionální struktury na správu daných financí vytvořily čtyři největší příjemci podpory z Modernizačního fondu - Česká republika, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

12.12.2022

Energetická chudoba v kontextu klimatické politiky

Vzhledem k velkému finančnímu tlaku na podniky i domácnosti se energetická chudoba stala pojmem, se kterým se v dnešních dnech setkáváme čím dál častěji. Rozumná sociální politika může bojem proti energetické chudobě přinést lepší kvalitu života, ale také snížení znečištění ovzduší i využívání neekologických zdrojů. Zabránění plýtvání energiemi, odstraňování závislosti na fosilních palivech a posilování čistých moderních energetických zdrojů jsou řešení, která cílí na oba problémy najednou. Přečtěte si náš nový briefing.

21.11.2022

Policy briefing: Jak efektivně a spravedlivě nastavit Sociální klimatický fond

Obyvatelé i firmy mají problémy s placením účtů kvůli extrémně vysokým cenám energií. Současně navrhla Evropská unie nově rozšířit systém EU ETS na soukromý sektor. V předloženém policy briefingu popisujeme, jak nastavit Sociální klimatický fond efektivně a spravedlivě. Text je dostupný v anglickém jazyce.

06.11.2022

Dekarbonizace jako lék na energetickou chudobu: Jak dál se Sociálním klimatickým fondem

CDE a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM společně uspořádali druhý kulatý stůl, který se tentokrát zaměřoval vedle rozšíření ETS na budovy a dopravu také na Sociální klimatický fond. Akce nesla název Dekarbonizace jako lék na energetickou chudobu: Jak dál se Sociálním klimatickým fondem. Publikace shrnuje výsledky diskuse.

20.08.2022

Life Unify Layman´s Report

Life Unify Layman´s Report shrnuje průběh tříletého projektu, který se zaměřoval na monitoring Národních klimaticko energetických plánů (NECP) a Národních dlouhodobých strategií (nLTS). Projekt vycházel z přesvědčení, že vypracováním ambiciózních NECP a nLTS mohou členské státy urychlit realizaci těchto plánů a přechod na nízkouhlíkové hospodářství. EU by tak nejen směřovala ke splnění svých emisních cílů, ale mířila nad jejich rámec, čímž by se přiblížila závazkům vyplývajícím z Pařížské dohody.

20.07.2022

Taking Stock & Planning Ahead: National Energy and Climate Plans as a tool to achieve climate safety and energy security

Přinášíme novou analýzu projektu LIFE Unife, která vznikla ve spolupráci organizací sdružných v CAN Europe. Zpráva alalyzuje, jak se v 10 vybraných zemích dařilo za poslední tři roky implementovat Národní klimaticko-energetické plány. Výsledky analýzy ukazují, že plány v současné podobě neplní svůj účel. Na základě analýzy pak autoři a autorky přináší doporučení do dalšího procesu, během kterého budou muset země své plány v příštím roce aktualizovat.

09.06.2022

Exportní kreditní agentury postrádají transparentnost

Briefing, na kterém vedle CDE pracovalo dalších 9 organizací ze států střední a východní Evropy pod vedením CEE Bankwatch Network, přináší sborník pochybných projektů podpořených exportními kreditními agenturymy. Upozorňujeme na zcela chybějící transparentnost, se kterou EKA hospodaří s veřejnými penězi. V českém prostředí popisujeme případ Liberty Steel, jež česká státní pojišťovna EGAP zastítila dvoumiliardovou půjčku.

07.06.2022

Fair and Sustainable Future of Transport and Buildings: Outlook for the Czech Presidency

CDE a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádali uzavřený kulatý stůl s názvem Spravedlivá a udržitelná budoucnost dopravy a budov: Výhled pro české předsednictví.
 
Tato publikace shrhnuje výsledky jednání a dává do kontextu nové poznaky, které jsou klíčové pro české předsednictví EU, které začna 1. července 2022. Dokument je v angličtině.
01.06.2022

Jak může Česká republika lépe investovat? Analýza operačních programů.

Dohoda o partnerství mezi Evropskou komisí a ČR v hodnotě více než 550 miliard korun otevírá možnosti investic do transformace, ukončení závislosti  na ruských fosilních palivech a dosažení klimatických cílů. Podporu větrné a solární energie ale ČR značně zanedbává a nadále podporuje projekty, u nichž hrozí carbon lock-in v uhlíkově náročných řešeních. Stáhněte si naši analýzu a zjistěte, jak může Česká republika tyto peníze lépe investovat. 

25.05.2022

Revize climate taggingu evropských fondů v České republice

Cílem tohoto briefu je kriticky zhodnotit, jak je naplňován klimatický závazek v kontextu ESI fondů a co na základě těchto dat můžeme říct o začleňování problematiky klimatu do kontextu evropského veřejného financování. Na základě naší analýzy lze konstatovat, že Česká republika efektivně nevyužívá přidělené finanční prostředky na zmírňování klimatických změn. 

27.04.2022

Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR

Studie se věnuje problematice komunitní energetiky v České republice s důrazem na stanovení hodnot technického a ekonomického potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů a opatření vhodných k řízení toků elektřiny. Zaměření této studie, včetně detailu zpracování, představuje nejen v českém prostředí, ale také v okolních zemích unikát.

14.03.2022

Nařízení o sdíleném úsilí na národní úrovni: Zkušenosti a doporučení z projektu LIFE Unify

Nová zpráva, na které se podílelo 10 evropských neziskových organizací včetně Centra pro dopravu a energetiku, přináší doporučení, jak posílit revidované nařízení o sdíleném úsilí, a to na základě poznatků a zkušeností z národní úrovně zapojených zemí. Zpráva se soustředí na účinná opatření a příklady dobré praxe z Česka, Chorvatska, Estonska, Německa, Francie, Polska, Slovenska a Španělska.

17.02.2022

Jak regulovat emise metanu v energetice?

Metan je hlavní složkou zemního (fosilního) plynu a po oxidu uhličitém je v EU druhým nejvíce dominantním skleníkovým plynem. Ačkoliv je v atmosféře zastoupen v menší míře než oxid uhličitý, způsobuje v porovnání se stejným množstvím CO2 větší oteplení. V briefingu Šimona Batíka přinášíme přehledně zpracovanou grafiku, která shrnuje problematiku emisí metanu v energetice, popisujeme zdroje úniku, efektivní řešení i doporučení pro evropskou legislativu.

04.02.2022

Plánování klimatických opatření na lokální úrovni: Poznatky z příprav a realizace Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima (SECAP) v rámci projektu LIFE Unify

Očekává se, že do roku 2030 bude více než 70 % občanů EU žít v městských oblastech. Obce budou mít zásadní roli při zavádění opatření v oblasti klimatu. Doposud se jim v tomto ohledu věnovala malá pozornost. Tento briefing přináší poznatky z příprav a realizace Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima (SECAP) v pěti státech EU - Česku, Francii, Polsku, Slovensku a Španělsku. Součástí jsou i doporučení, jak urychlit zavádění klimatických opatření na lokální úrovni.

03.02.2022

Reaching for a green recovery: what holds back progress in ten EU recovery and resilience plans

Přinášíme analýzu 10 národních plánů obnovy, na kterém se podílely evropské organizace sdružené v Bankwatch a CAN Europe. Zpráva nahlíží na národní plány, včetně českého, z hlediska ochrany klimatu a principu "do no significant harm".

Každému státu se věnovuje jedna kapitola, jejíž součástí jsou specifická doporučení na národní i evropské úrovni. Text je v angličtině.

27.01.2022

Spravedlivá transformace: Co se povedlo v zahraničí?

Uhelné regiony se potýkají se strukturálními problémy, které způsobil rozmach a pád jednoho odvětví. V Česku před námi stojí výzva, jak zajistit spravedlivý odklon od uhlí. Řada regionů po celém světě už ale takovým procesem prošla či prochází.

V tomto textu se vydáváme do zemí, kde se podle nás daří úspěšně čelit konkrétním výzvám energetické, ekonomické a společenské transformace.

2021

15.12.2021

Fosilní plyn: most do klimatického kolapsu

Přinášíme analýzu organizace Re-set s názvem Fosilní plyn: most do klimatického kolapsu a podtitulem Proč musíme zastavit přechod od uhlí k plynu a přesměrovat peníze do skutečných řešení. Na tématech týkajících se teplárenství a evropských fondů autorsky spolupracoval náš kolega Šimon Batík. Publikace upozorňuje na negativní dopady využívání fosilního (zemního) plynu na klima a nabízí skutečná řešení klimatické krize v podobě snížení spotřeby, obnovitelných zdrojů a demokratizace energetiky.

14.12.2021

Stav Plánů spravedlivé územní transformace v zemích střední a východní Evropy (aktualizace z prosince 2021)

Přinášíme další ze série dokumentů zaměřených na Plány spravedlivé územní transformace a jejich stav v sedmi zemích střední a východní Evropy (momentálně pouze v anglickém jazyce).

Publikace sleduje pokrok v přípravě Plánů v jednotilivých zemích, dodržování principu partnerství v rámci přípravného procesu a kompatibilitu s evropskými dokumenty.

13.12.2021

Jak zapojit veřejnost do přeměny uhelných regionů: Spravedlivá transformace a participace

Participace nemá v České republice velkou tradici, přitom je klíčovým prvkem demokracie - umožňuje veřejnosti, aby se zapojila do rozhodnutí, která se jí bezprostředně týkají. České uhelné regiony čelí poslední vlně odklonu od uhlí. Klíčem k úspěšné transformaci jsou místní občané, podniky a organizace, kterých se změna bezprostředně dotkne. Briefing Spravedlivá transformace a participace popisuje, jak zapojit veřejnost do přeměny uhelných regionů a zároveň přináší příklady dobré praxe ze zahraničí.

30.11.2021

Co obsahuje klimatický balíček Fit for 55

Balíček Fit for 55 byl Evropskou komisí připraven na základě souhlasu Evropského parlamentu a všech členských států s tím, že Evropská unie by měla do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o alespoň 55 % oproti roku 1990. Přinášíme stanovisko CDE k vybraným tématům klimaticko-energetického balíčku.

11.10.2021

Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu – přehled plnění cílů (aktualizace z října 2021)

Analytický nástroj NECP Tracker ukazuje, jak vybrané členské státy EU plní či neplní své vlastní klimatické plány. Vedle Česka zahrnuje data pro Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Francii, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko.

Tato publikace je krátkým shrnutím základních dat pro jednotlivé země, které své Národní klimaticko-energetické plány již zpracovaly. Poslední aktualizace z října 2021 obsahuje i data pro Maďarsko, Bulharsko a Kypr.

23.07.2021

Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe: Recommendations for policy makers and NGOs

Přinášíme doporučení pro politiky a nevládní organizace týkající se spravedlivé transformace uhelných regionů. Poznatky vzešly z workshopu Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe. Zaměřili jsme se na participativní proces a zapojení místních obyvatel do přeměny jejich regionu. Dokument je dostupný v angličtině.

09.07.2021

Stav plánů spravedlivé územní transformace ve státech střední a východní Evropy

Přinášíme další průběžnou zprávu o přípravách plánů spravedlivé územní transformace v sedmi zemích střední a východní Evropy. Předložená analýza se zaměřuje na dvě hlavní otázky: zda jsou plány v souladu s principy partnerství EU, které vyžadují zapojení zúčastněných stran ve všech fázích plánování a rozdělování finančních prostředků EU, a jaké jsou jejich závazky v oblasti dekarbonizace a transformace energetiky.

10.05.2021

Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu – přehled plnění cílů

Analytický nástroj NECP Tracker ukazuje, jak vybrané členské státy EU plní či neplní své vlastní klimatické plány. Vedle Česka zahrnuje data pro Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Francii, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko.

23.03.2021

Zapojujeme města do klimatických řešení

Ochrana klimatu ve městech šetří nejen zdraví lidí a přírodu, ale také finance. Jen úspory na energetice mohou městům přinést každoročně miliony korun zpět do rozpočtu.

Jaké konkrétní kroky pro ochranu klimatu mohou samosprávy činit a kde přesně na ně mohou získat peníze? Tím se zabývá nová publikace Tomáše Jungwirtha Zapojujeme města do klimatických řešení, kterou vydává Centrum pro dopravu a energetiku společně s Klimatickou koalicí.

03.03.2021

Stav příprav plánů spravedlivé územní transformace ve státech střední a východní Evropy

Zpracování Územního plánu spravedlivé transformace je podmínkou pro čerpání z Fondu spravedlivé transformace.

Přinášíme analýzu stavů, v nichž se nachází návrhy plánů územní spravedlivé transformace šesti zemí střední a východní Evropy a hodnotíme, jak v současnosti fungují pracovní skupiny sestavené za účelem sestavování plánů a co je zapotřebí, aby mohly plány efektivně ovlivnit.

2020

18.12.2020

CAN Europe: Tackling Energy Poverty Through National Energy And Climate Plans: Priority Or Empty Promise?

Zpráva připravená nevládními organizacemi a výzkumnými pracovníky pod hlavičkou CAN Europe uvád, že téměř 34 milionů obyvatel EU si nemůže dovolit dostatečně vytápět své domovy nebo svítit. Přibližně 15 % Evropanů žije ve špatně izolovaných domech s prosakujícími střechami, vlhkými stěnami, podlahami nebo základy. Analýza národních klimaticko-energetických plánů (tzv. NKEP) šesti zemí střední a východní Evropy odhaluje neadekvátnost jejich opatření pro řešení energetické chudoby.
14.12.2020

Analýza závěrů Uhelné komise

Uhelná komise vydala 4. prosince 2020 nepodložené a fakticky nejasné doporučení k odklonu české energetiky od uhlí. Doložila možnost konce uhlí v roce 2033, ale zvolila většinově rok 2038, který je ekonomicky nerealistický a nezajistí adekvátní podíl ČR na plnění cílů Pařížské klimatické dohody. Navíc po schválení nového evropského cíle pro snížení emisí skleníkových plynů - ke kterému došlo týden po schválení usnesení komise - přestaly platit základní předpoklady, s nimiž pracovalo modelování scénářů útlumu uhlí.

08.12.2020

Ambiciózní cíl ochrany klimatu do roku 2030: Příležitosti a výhody pro země střední a východní Evropy

 
Nalézt shodu bude náročné. Členské státy EU musí společný cíl přijmout jednomyslně. Několik zemí ještě musí podpořit navrhovaný cíl Evropské komise v oblasti klimatu do roku 2030 ve výši alespoň 55 %, který už má podporu velké většiny členských států EU. Některé z hlavních zemí, které jsou zatím na vážkách, zdůraznily, že je potřeba lépe porozumět tomu, jak zvýšené ambice v oblasti klimatu dopadnou na jednotlivé země. Hlavním cílem tohoto briefingu je zdůraznit výhody vyšších ambicí EU v oblasti klimatu a ukázat, že cíl EU snížit emise o nejméně 55 % je žádoucí, přínosný a proveditelný.
04.12.2020

Programming for Cohesion policy – Czech status quo, challenges and opportunities

Prezentace Jany Maussen z 4. prosince 2020 z multi-stakeholder workshopu Making climate action happen.

03.12.2020

Participace na rozvoji a implementaci politik v oblasti klimatu a energetiky a programových politik EU 2021+

Prezentace Jany Maussen z online události z 3.12.2020 Spoluprací pro zelenější Česko.

30.11.2020

See No Evil: How a lack of transparency could dash EU hopes for a green pandemic recovery

Zpráva analyzuje, zda jsou RRP vypracovávané v osmi zemích střední a východní Evropy v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu podle dvou ukazatelů: Jsou občané dostatečně zapojeni do tvorby výdajových plánů? Odrážejí opatření aktuálně obsažená ve výdajových plánech snahy dosáhnout klimatického cíle do roku 2030? Na základě této analýzy přináší Bankwatch Network doporučení, jak lze tyto plány vylepšit a na co by se každá instituce měla zaměřit, aby zajistila, že RRF bude využit ke skutečné zelenému oživení ekonomiky.

20.11.2020

EMBER: Česko bez uhlí od 2030

Shrnutí studie nezávislého think-tanku EMBER, která prezentuje modelový scénář, jak se Česko může stát bezuhelným už od roku 2030. Na základě takzvaného hodinového modelování energetického systému ukazuje možnosti náhrady uhlí při rozsáhlé výrobě energie a tepla. Dále zkoumá rozsah a proveditelnost změn nezbytných k dosažení odstavení uhelných zdrojů do roku 2030.

Kompletní report je ke stažení na webu EMBER.

20.10.2020

Jak se (ne)připravit na konec uhlí: Poučení z Německa pro spravedlivé a včasné vyřazení uhlí

Doba uhelná se v Evropě chýlí ke konci. Rozhodnutí Německa (druhé největší uhelné země v EU) opustit výrobu energie z uhlí a jeho těžbu je součástí tohoto trendu a vysílá důležitý signál pro celý svět. Německé řešení odstavení uhelných kapacit sice dotčeným regionům poskytuje podporu pro překonání přechodné fáze, má ale zároveň mnoho slabých míst. Ostatní země, ve kterých proces vyjednávání odklonu od uhlí probíhá, by si měly dát pozor, aby tyto chyby neopakovaly. Následujících devět ponaučení z německých zkušeností proto může sloužit zdroj inspirace pro ostatní.

14.10.2020

Briefing: Stav příprav Územních plánů spravedlivé transformace ve státech střední a východní Evropy

Členské organizace CEE Bankwatch Network v sedmi zemích střední a východní Evropy se rozhodli sepsat aktuální informace o tom, v jaké části procesu příprav územních plánů spravedlivé transformace se právě nachází. Návrh na zřízení Fondu spravedlivé transformace, jehož současná hodnota je 17,5 miliard EUR, se blíží oficiálnímu přijetí a bude projednán v trialozích ke konci roku. Zatímco jednání v Bruselu probíhají, byly členské země vyzvány, aby navrhly tzv. Územní plány spravedlivé transformace (dále ÚPST). Jejich vypracování je podmínkou pro čerpání peněz ze zmíněného fondu, přičemž EU chce, aby byly vypracovány ve spolupráci s občany v daných uhelných regionech, kterých se odklon od uhlí nejvíce dotkne.
 
Anglická verze briefingu je ke stažení zde. Český překlad briefingu si můžete přečíst na webu www.jut-transition.info.
09.10.2020

National Energy and Climate Plans: Building block for implementing the EU's increased climate ambition

S ohledem na hloubkovou analýzu Evropské komise Národních energeticko-klimatických plánů v tomto briefingovém dokumentu Vydávají Climate Action Network (CAN) Europe a ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System briefing, kde představují příležitosti a mezery v závěrečných Národních energeticko-klimatických plánech. Cílem je popsat, jak mohou tyto plány přispět k naplňování vyšších klimatických a energetických cílů v EU. Tento briefing paper také přidává hodnocení jednotlivých zemí ze zprávy dříve publikované CAN Europe.

30.09.2020

Politika ochrany klimatu v Česku: slova ztracená ve větru

Cílem tohoto dokumentu je semaforovým způsobem vyhodnotit plnění opatření předvídaných Politikou ochrany klimatu v ČR (POK, 2017), strategickým dokumentem, který byl zároveň notifikován Evropské komisi jakožto národní Dlouhodobá klimatická strategie.

Hlavním závěrem analýzy je, že až na ojedinělé výjimky jsou s odstupem tří let opatření v POK plněna jen částečně nebo vůbec. Klíčová předvídaná opatření jako zavedení uhlíkové daně pak nebo přijetí antifosilního zákona pak byla vládním rozhodnutím zcela zrušena.
10.09.2020

Financování Zelené dohody pro Evropu

Tato publikace byla vypracována Bankwatch Network CEE a zabývá se novým víceletým finančním rámcem EU na období 2021 – 2027 a evropským balíčkem obnovy. Obsahuje také inspirativní příklady dobrého využití fondů politiky soudržnosti v různých členských zemích EU.

23.07.2020

Teritorrial Just Transition Plan Checklist

Podmínkou pro čerpání financí z Fondu spravedlivé transformace je vytvoření Územních plánů spravedlivé transformace. Podle legislativního návrhu Fondu bude cílem těchto plánů „poskytnout nástin procesu transformace do roku 2030, který bude v souladu s národními energeticko-klimatickými plány a plány přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku, a následně identifikovat nejvíce zasažená území, která by měla být podporována“. Tento dokument obsahuje doporučení ke každé části Územních plánů spravedlivé transformace s cílem pomoci zemím vytvořit smysluplné plány, které zajistí udržitelnost a spravedlivost řešení, které se plánují pro uhelné regiony.

 
Za CDE přispěla Zuzana Vondrová.
16.07.2020

EU Funds for a Green Recovery

Tato zpráva mapuje investice a opatření uvedené v Národních klimaticko-energetických plánech členských zemí EU. Navrhuje nová opatření, která mají velký potenciál posílit ambice v oblasti klimatu a ekologické obnovy, a zdůrazňuje jaké projekty by měly získat finanční prostředky EU a finance z fondů pro obnovu ekonomiky. Zároveň upozorňuje na škodlivé investice, které by neměly být podporovány z fondů EU proto, aby se zabránilo výsokým emisích skleníkových plynů, ztrátě biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémů.

11.06.2020

Fond spravedlivé transformace: šance pro české uhelné regiony?

Zuzana Vondrová zpracovala policy paper o nově vznikajícím Fondu spravedlivé transformace pro nadcházející diskuzi z cyklu Prague Climate Talks. Online debatu pořádal dne 16. 6. Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Prague, Eurocentrem Ústí nad Labem a Eurocentrem Karlovy Vary pod záštitou OSN Česká republika.

02.06.2020

Pave The Way For Increased Climate Ambition: Opportunities and Gaps in the final National Energy and Climate Plans

Kateřina Davidová a Tomáš Jungwirth přispěli do zprávy CAN Europe o finální podobě klimaticko-energetických plánů členských zemí EU. Jak ambiciózně přistupují vlády jednotlivých zemí k tématům jako odklon od uhlí, energetická efektivita nebo obnovitelné zdroje najdete v přiloženém dokumentu.

20.04.2020

Funding Climate and Energy Transition in the EU: The Untapped Potential of Regional Funds

Přispěli jsme do zprávy CAN Europe o nedostatečném využívání potenciálu evropských fondů pro podporu energetické transformace.

03.03.2020

Hrdinové spravedlivé transformace

Místní komunity jsou v první linii spravedlivé transformace uhelných regionů. Publikace CEE Bankwatch Network ukazuje příběhy "hrdinů" spravedlivé transformace z Polska, Rumunska, Bulharska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

2019

18.12.2019

V úterý 19. listopadu 2019 jsme společně s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM pořádali veřejnou diskuzi o možnostech využití evropských fondů pro udržitelný rozvoj českých uhelných krajů. Diskuzi moderovala Zuzana Vondrová. Zde si můžete přečíst report z akce.

03.12.2019

Nadace Partnerství pro nás vypracovala komplexní analýzu příčin nízkého čerpání prostředků z evropských fondů v Ústeckém kraji.

02.12.2019

Alternativní prezentace Klimatické koalice k prezentaci premiéra Andreje Babiše zveřejněné 28. 11. 2019 na tiskové konferenci k COP25 v Madridu.

28.11.2019

Přispěli jsme do analýzy publikované sítí evropských klimatických organizací CAN Europe, která zkoumá pokrok, jaký členské státy udělaly ve svých návrzích klimaticko-energetických plánů od jejich prvního zveřejnění na konci roku 2018. Státy musí do konce roku 2019 podat své finální verze těchto plánů, určující jejich klimatickou politiku do roku 2030. Analýza CAN Europe zjistila, že mnoho členských států, včetně České republiky, zatím ve svých plánech nezvýšilo dostatečně své ambice na to, aby pomohly ke zmírnění klimatické krize.

30.08.2019

Zuzana Vondrová vypracovala podkladový materiál pro diskuzi na téma "Budoucnost českých uhelných regionů", která proběhne 6. září 2019 v Evropském domě v Praze. Diskuzi organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung.

20.08.2019

Naše ředitelka Jana Maussen se ve svém článku pro Euractiv.cz věnuje problematice financování českého exportu a jeho dopadu na klima a životní prostředí.

26.06.2019

Zuzana Vondrová přispěla svojí regionální analýzou Ústeckého kraje do nové publikace o spravedlivé transformaci ve vybraných evropských státech. Publikaci vydala ukrajinská nezisková organizace Ecoaction a poslouží jako inspirace pro přechod od uhlí na Ukrajině.

14.06.2019

Společně s mezinárodní sítí ekologických organizací CEE Bankwatch Network jsme analyzovali, jak se země střední a východní Evropy chystají rozvíjet biomasu ve svých národních energeticko-klimatických plánech. Analýza tvrdí, že příliš velký důraz na biomasu na úkor jiných obnovitelných zdrojů energie je neefektivní a neudržitelný.

30.05.2019

Dne 3. dubna 2019 jsme spolu s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Friedrich-Ebert-Stiftung pořádali kulatý stůl na téma strukturální transformace evropských uhelných regionů. Diskuzi moderovala naše ředitelka Anna Kárníková. Nyní si můžete z akce přečíst report.

21.05.2019

Spolu s neziskovými organiazcemi Frank Bold, Greenpeace Česká republika a Hnutí DUHA jsme připravili krátkou doplňující analýzu českého Národního energeticko-klimatického plánu, kterou jsme zaslali Evropské komisi. Doplňující analýza je k dispozici pouze v angličtině.

20.05.2019

Kateřina Davidová se ve svém článku na EurActiv.cz zabývá tématem letošních voleb do Evropského parlamentu a jakou roli v nich bude hrát otázka klimatické krize.

14.05.2019

Ve spolupráci s Evropskou klimatickou nadací a agenturou Ipsos MORI představujeme nový průzkum veřejného mínění, podle kterého je ochrana životního prostředí důležitým tématem ve volbách pro čtyři z pěti potenciálních českých voličů. Více informací naleznete v přiložené prezentaci (v angličtině).

15.04.2019

Podle průzkumu společnosti Ipsos MORI a Evropské klimatické nadace je pro více než 80 % českých potenciálních voličů a voliček důležité téma ochrany životního prostředí, boje se suchem a udržitelnosti zemědělství. Shrnutí všech hlavních poznatků průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.

15.04.2019

Kateřina Davidová vypracovala pro pražskou pobočku nadace Heinricha Bölla shrnutí těch nejdůležitějších událostí na poli klimatické politiky za rok 2018.

15.04.2019

Přispěli jsme do analýzy shrnující, jaké klimatické cíle a opatření mají ve svých národních energeticko-klimatických plánech členské státy. Analýzu publikovala síť evropských klimatických organizací CAN Europe.

29.03.2019

Vypracovali jsme analýzu zkoumající čerpání veřejných finančních prostředků v Ústeckém kraji, který má dlouhodobě problémy s využíváním peněz z evropských fondů. Analýza zkoumá detaily problémů a navrhuje doporučení pro zlepšení.

26.03.2019

Přispěli jsme do společného nezávislého auditu české klimatické politiky, který připravily asociace Zelený kruh, Klimatická koalice a Forum pro rozvojovou spolupráci. Audit a doporučení připravily asociace sdružující ekologické, rozvojové a humanitární organizace v ČR pro účely jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o změně klimatu (27. března 2019).

18.03.2019

Spolu s neziskovými organizacemi Greenpeace Česká republika, Hnutí DUHA a Frank Bold jsme připravili krátkou analýzu českého Národního energeticko-klimatického plánu, kterou jsme zaslali Evropské komisi. Briefing je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

15.03.2019

Přispěli jsme do analýzy národních energeticko-klimatických plánů států střední a východní Evropy, kterou vydala síť organizací CEE Bankwatch Network.

07.01.2019

Anna Kárníková se ve svém článku na Euractiv.cz věnuje novým pravidlům pro trh s elektřinou a jak nastavení kapacitních mechanismů ovlivní budoucnost uhelné energetiky v Evropě.

03.01.2019

Dan Heuer vypracoval report o stavu a vývoji spravedlivé transformace energetického sektoru (neboli Just Transition) v České republice. Publikaci vydala polská organizace EKO-UNIA a byla podpořena z Visegrádského fondu.

2018

17.12.2018

3. prosince jsme spolu s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM pořádali diskuzi na téma "Jak EU přispěje k ochraně klimatu?". Diskuze se zúčastnila Anna Kárníková, Dana Balcarová, Lenka Kovačovská a Pavel Zámyslický. Zde si můžete přečíst report z této akce.

04.12.2018

Kateřina Davidová vypracovala policy paper s názvem "Evropská dlouhodobá klimatická strategie: dosáhne EU uhlíkové neutrality v roce 2050?", který sloužil jako podkladový materiál pro diskuzi "Prague Climate Talks: Jak EU přispeěje k ochraně klimatu?", jež proběhla 3. prosince 2018.

01.11.2018

Zpravodajský portál EurActiv.cz zveřejnil článek Anny Kárníkové o budoucím rozpočtu EU a jeho přispění k ochraně klimatu.

07.10.2018

Infolist o nové zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu, která analyzuje dopady oteplení o více než 1,5°C oproti předindustriální době a navrhuje scénáře, jak udržet nárůst teploty pod touto hranicí.

31.07.2018

Článek Barbory Urbanové o příležitostech a úskalích příštího rozpočtu EU byl publikován na zpravodajském portálu EurActiv.cz.

10.07.2018

Na zpravodajském webu EurActiv.cz vyšel náš článek o nedostatcích evropské platformy pro uhelné regiony v transformaci.

02.07.2018

Na zpravodajském portálu EurActiv.cz vyšel náš článek shrnující závěry z mezinárodní exkurze do Ústeckého kraje, kterou jsme pořádali v květnu 2018. Česká republika zde posloužila jako příklad pro zvládání odklonu od těžby uhlí.

18.05.2018

Na webu EurActiv.cz vyšel náš komentář k trilaterálním vyjednáváním o budoucí podobě evropské energetické legislativy.

14.04.2018

EurActiv.cz publikoval náš komentář k plánované změně vlastnických struktur České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP).

08.03.2018

Připravili jsme infolist, který stručně shrnuje hlavní výhody aktivní občanské participace na plánovacích procesech (nejen v oblasti životního prostředí) a představuje metody k jejímu využití.

05.03.2018

Publikace přibližuje koncept sociálně spravedlivé transformace uhelných regionů na nízkouhlíkovou ekonomiku, představuje příklady úspěšných transformací ze zahraničí a navrhuje, jak by měl proces efektivně a spravedlivě proběhnout v České republice.

02.03.2018

Ptali jsme se bývalých horníků v Čechách a na Slovensku na jejich zkušenosti se změnou zaměstnání, nalezení nového uplatnění a jejich pohled na budoucnost uhlí obecně. Článek vyšel na webech EurActiv.cz a EurActiv.sk.

2017

13.12.2017

Rozhovor s Vladimírem Špidlou a Martinem Klozem o energetické transformaci a probíhající iniciativě na obnovu uhlených regionů v ČR.

20.11.2017

V tomto informačním listě se věnujeme vybraným návrhům, které jsou klíčové pro další rozvoj čisté energetiky v České republice. Uvádíme, jak se pozice české vlády liší od představ nevládních organizací a/nebo původního návrhu a důvody pro podporu účinnějších řešení.

23.10.2017
Společný infolist několika předních českých NNO, který se komplexně zabývá globálními změnami klimatu, jejich příčinami, důsledky a opatřeními nutnými k jejich zmírnění.
 
 
12.07.2017

EurActiv.cz publikoval náš článek o postoji České republiky k revizi evropského nařízení o sdílení úsilí (Effort Sharing Regulation). Rada pro životní prostředí bude o jeho budoucnosti rozhodovat v pátek 13. října.

27.04.2017

Společná analýza organizací CDE a Sandbag ukazuje, jak příliš mnoho povolenek zdarma demotivuje průmysl od investic do nízkouhlíkových technologií.

10.02.2017

Evropská unie nepotřebuje další zdroje zemního plynu a přesto se chystá financovat výstavbu nového mega-plynovodu, čímž mimo jiné podpoří vládnoucí autoritativní režim v Ázerbájdžánu.

25.01.2017

Infolist o energetické chudobě nejen v České republice a možnostech, jak jí předcházet.

2016

28.01.2016

Shrnutí nové studie CEE Bankwatch Network: Jak evropské fondy v nových členských státech zdržují přechod Evropské unie na moderní, nízkouhlíkovou ekonomiku.
Celá studie je k dispozici na: http://bankwatch.org/enfants-terribles

2015

25.11.2015

Se změnou klimatu se musí vyrovnat jak bohaté, tak chudé země. Nicméně průmyslové země historicky přispěly podstatně více k růstu emisí skleníkových plynů, zatímco nejchudší oblasti světa k poškozování klimatického systému přispívají jen velmi málo. Chudé země navíc nemají dostatek vlastních financí, aby mohly investovat do přizpůsobení se změně klimatu. Proto Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) zavádí princip "společné, ale rozdílné zodpovědnosti," podle kterého musí průmyslové země snižovat svoje emise a zároveň se podílet na investicích v rozvojových zemích.

06.10.2015

Uvažované prolomení limitů, byť bez bourání obcí, má nesmírný symbolický dopad. Jak vážně to myslí Česká republika s ochranu klimatu, když po čtyřiadvaceti letech otáčí kormidlem a místo snižování emisí a podpory moderních technologických řešení chce těžit další málo kvalitní uhlí?

2014

17.12.2014

Krátká publikace nabízí přehled operačních programů evropských fondů v období 2014 – 2020, které mohou financovat obecní, občanské a družstevní energetické projekty.

07.05.2014

Programové období 2007 – 2013 zatím není u konce, zároveň vrcholí příprava nových operačních programů. Publikace popisuje problémy, které současné programovací období doprovázejí, a hodnotí, nakolik fondy vedly k naplnění stanovených cílů a zda měla veřejnost možnost kontrolovat jejich využití. Publikace se zabývá OP Životní prostředí, OP Doprava a OP Praha.

2013

30.11.2013

ČR má možnost i nadále přidělovat významnou část povolenek elektrárenským podnikům zdarma, zatímco v ostatních zemích EU si je budou muset firmy nakupovat v aukcích. Dokument si všímá investic, které výměnou za povolenky zdarma české podniky zrealizovaly.

03.11.2013

Publikace CEE Bankwatch Network s doporučeními pro financování komunitních energetických projektů z operačních programů v období 2014 – 2020.

31.07.2013

EU ETS je dosud největším trhem s emisemi CO2 na světě a může být vzorem pro ostatní státy, které podobné systémy závádějí. Momentálně se však nejedná o vzor vhodný následování, neboť neplní svůj primární účel: nemotivuje podniky ke snižování emisí skleníkových plynů. Záplava nepotřebných povolenek naopak firmám umožňuje emise bez omezení vypouštět a hrozí, že EU ETS vymaže úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout pomocí jiných nástrojů na ochranu klimatu.

27.03.2013

Infolist ke krátkodobým i dlouhodobým změnám v EU ETS, důvodům pro jejich přijetí a pozitivním přínosům.

28.02.2013

Překlad publikace CEE Bankwatch Network a Amis de la terre o břidlicovém plynu, jeho rizicích, vlivech na životní prostředí a situaci v Evropě včetně ČR.

2012

10.08.2012

Shrnutí hlavních problémů a požadavků Státní energetické koncepce.

22.06.2012

Společná zpráva britské organizace Sandbag a Centra pro dopravu a energetiku o nejvíce přealokovaných českých firmách v EU ETS v roce 2011. (AJ)

23.05.2012

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

23.05.2012

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

23.05.2012

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

23.05.2012

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

23.05.2012

Úvodní prezentace na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

04.04.2012

Nejméně 25 projektů v Národním investičním plánu (příloha Žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek) nesplňuje kritéria způsobilosti stanovená Evropskou komisí. CDE a EPS zveřejnilo seznam projektů, u kterých pomocí odkazů na veřejné databáze a mediální výstupy dokládá, že zmíněné investice byly započaté před 25. červnem 2009. (AJ)

04.04.2012

CDE a EPS vydaly druhou analýzu žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek českému energetickému sektoru. Tentokrát se zaměřením na narušení hospodářské soutěže a státní dotace. (AJ)

02.04.2012

Tabulka s údaji o množství vypuštěných emisí v EU ETS v loňském roce. Obsahuje zároveň data k množství povolenek, které mají podniky navíc.

23.02.2012

Infolist obsahuje 7 základních důvodů, proč je potřeba v následujícím obchodovacím období 2013-2020 snížit množství povolenek a zároveň zvýšit tempo snižování emisí.

24.01.2012

Argumentační infolist k využití výnosů z emisního obchodování na financování klimatických projektů v zahraničí.

2011

15.12.2011

Detailní komentář CDE a EPS k žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek českému energetickému sektoru. (AJ)

12.12.2011

Řada zemí (včetně České republiky) se snaží snížit svoji závislost na fosilních palivech. Mají pro to dva dobré důvody: zbavit se horentních výdajů za dovoz ropy i zemního plynu a snížit emise skleníkových plynů a předejít tím velkým ekonomickým a humanitárním škodám z globálních změn podnebí. Je tady ale ještě jeden, neméně důležitý, úkol: připravit se na nezanedbatelné změny podnebí, kterým už se v příštích desetiletích nevyhneme. Nestačí však, aby Česká republika a další rozvinuté státy pečlivě připravily jen samy sebe. Mnohem složitější, dražší a důležitější bude pomoci chudým zemím rozvojového světa. Tato publikace shrnuje názory několika ekologických a rozvojových organizací na dané téma.

23.11.2011

Infolist pro novináře shrnující historii vyjednávání, očekávání od nadcházející konference, ale i praktické otázky ohledně fungování dvoutýdenního summitu.

26.08.2011

Připomínky k Žádosti o bezplatné přidělení povolenek na výrobu elektřiny v letech 2013-2019 zpracované CDE a dalšími nevládními organizacemi.

27.07.2011

Požadavky Klimatické koalice, FoRS a společnosti Člověk v tísni.

05.05.2011

Infolist uvádí důvody, proč je třeba ve třetím kole EU ETS snížit množství povolenek o 1,4 miliardy.

29.03.2011

Evropský parlament a Rada Evropské unie umožnily v dubnu 2009 v rámci protikrizového balíčku navýšení celkové alokace pro energetickou účinnost v budovách, včetně obytných, na 4% z ERDF. Podporu z ERDF lze využít na rezidenční budovy a to i soukromé, v případě, že je dodržena podpora sociální soudržnosti. Cílem má být „snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, včetně venkovských oblastí.“

14.01.2011

Leták shrnující novou studii "Chytrá energie".

2010

28.11.2010

Praktické informace o obsahu, organizaci a průběhu konference.

28.11.2010

Ekologické, rozvojové a humanitární organizace po celém světě požadují, aby výsledkem jednání v mexickém Cancúnu byl významný krok směrem k uzavření spravedlivé, ambiciózní a závazné globální dohody na summitu v Jižní Africe v příštím roce. Bez účinné celosvětové spolupráce nebude možné zamezit katastrofickým dopadům klimatických změn. České nevládní organizace sdružené v Klimatické koalici žádají zástupce České republiky, aby na jednáních v Cancúnu prosazovali dosažení shody ve všech důležitých politických oblastech a schválení jasné vize pro jednání v příštím roce včetně způsobu, kterým bude nová globální dohoda o ochraně klimatu uzavřena.

11.10.2010

Infolist shrnuje důsledky pokračujících změn klimatu na lidské zdraví a oblast zdravotnictví v rozvojových zemích, EU a České republice. Hrozbou pro zdraví jsou podle WHO zejména častější vlny extrémního počasí, větší četnost a rozsah povodní, ohrožení produkce potravin. Změny klimatu vyvolají šíření chorob způsobených kontaminací vody a potravin, vyšší výskyt infekčních nemocí přenášených hmyzem a hlodavci i zvýšení počtu onemocnění dýchacích cest.

Hledaný výraz

[ zavřít ]