Vládou schválená opatření, která mají pomoci uhelným regionům, zapomínají na aspekt životního prostředí

zveřejněno 27.06.2019

Vláda ČR schválila nový Souhrnný akční plán [1] restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje pro období 2019-2020. Program známý jako RE:START by měl přinášet dlouhodobou vizi změn, které přispějí tzv. uhelným regionům k povstání z uhelného prachu. Alternativu k uhelným zdrojům energie však místo v obnovitelných zdrojích vidí program ve spalovnách odpadů.

Vládou podporovaný program RE:START byl založen v roce 2015 a každý rok se jeho činnost definuje aktualizovaným Akčním plánem. Ten obsahuje konkrétní opatření, která mají vést k dlouhodobému rozvoji regionů. Nově schválený Akční plán jich zahrnuje celkem 16, jedná se například o podporu bydlení, rozvoj a zkvalitňování vysokého a středního školství, anebo přeměnu existujících brownfieldů.

RE:STARTu se stále nedaří uplatňovat principy participace při tvorbě Akčních plánů. Místní obyvatelé jsou do programu kromě nečetných osobních jednání zapojeni stále pouze prostřednictvím nešťastného online formuláře. Tristní participativní přístup dokazuje i fakt, že od občanů bylo během několika měsíců sesbíráno pouze „přes 70 námětů“ k Akčnímu plánu. Bez veřejné diskuze a skutečného zapojení občanů nelze očekávat kvalitní řešení potřeb regionu a veřejnou podporu. Správný participativní proces je navíc podmínkou pro čerpání evropských fondů a získání prostředků z Uhelné platformy Evropské komise [2], ve které jsou české uhelné regiony zařazeny jako pilotní.

Z hlediska ochrany a zlepšování kvality životního prostředí je významným bodem vytvoření finančního nástroje k podpoře vzniku zařízení na energetické využití odpadu. V souladu s politikou EU však členské státy mají dbát především o recyklaci a opakované použití komunálních odpadů, nikoli stavět nové velké kapacity na spalování odpadů. Ačkoli cílem RE:STARTu je nacházet dlouhodobá řešení pro uhelné regiony, jejichž komplikovaná situace vznikla primárně právě těžbou uhlí, program kromě kontroverzní myšlenky odpadu jako paliva nenabízí žádné jiné alternativy k uhlí.

Proces restrukturalizace by měl – stejně jako všechny vládou podporované kroky – plně respektovat mezinárodní klimatické závazky České republiky. Mezi ně patří i nedávná doporučení Evropské komise k českému Národnímu klimaticko-energetickému plánu, která upozorňují na nedostatečné zapojení spravedlivé transformace do tohoto plánu a na mezery v celostátní provázanosti s programem RE:START.

Zuzana Vondrová, Centrum pro dopravu a energetiku, řekla:

„Je zapotřebí, aby se RE:START k odklonu od uhlí postavil čelem a hledal sociálně ohleduplné cesty pro řešení tohoto problému. Všechny národní strategie, tedy i RE:START, musí konečně uznat potřebu razantního snižování emisí skleníkových plynů a zasadit se o koncepční řešení.“

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

“Program RE:START by měl pomáhat restrukturalizaci ekonomiky, kde nyní hraje velkou roli uhlí. Pokud mát být další rozvoj krajů udržitelný, pak musí směřovat k nezávislosti na fosilních palivech. Je tedy zcela absurdní, aby mezi řešeními bylo spalování z ropy vyrobených, a tedy opět fosilních, plastů, jež mají být nejvýhřevnější složkou spalovaných odpadů. Tím zcela míjíme evropské cíle, takže nemůžeme počítat s jakoukoli finanční podporou z EU pro takové opatření v rámci RE:STARTu. Příležitostí je maximalizovat prevenci vzniku odpadů a to, co vznikne třídit, recyklovat, kompostovat či využít v bioplynových stanicích.”

Kontakt:

Kateřina Davidová, projektová a mediální koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku, 772 728 590, katerina.davidova@ecn.cz

Poznámky:

[1] https://www.restartregionu.cz/content/uploads/2019/06/Souhrnny-ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-AP3_2019-2020.pdf

[2] Takzvanou “Platformu pro uhelné regiony procházející transformací” založila v roce 2017 Evropská komise k podpoře oblastí, které se vzdávají závislosti na fosilních palivech. Platforma propojuje instituce, organizace a další subjekty podílející se na rozvoji a zprostředkovává výměnu zkušeností mezi jednotlivými stranami a oblastmi. V nich se připravují a provádějí dlouhodobé projekty a strategie pro zlepšení místní environmentální, sociální a ekonomické situace. Platforma chce pomoci i s přerozdělováním evropských fondů, což je spojeno s povinností zapojit do procesů veřejnost.

 

 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]