Nová webová aplikace umožňuje sledovat koncentrace metanu na území Česka

zveřejněno 15.09.2022

Podívejte se, kde v Česku dochází k únikům metanu či jaké koncentrace tohoto škodlivého plynu se vyskytují na území vašeho bydliště. Přinášíme novou interaktivní webovou aplikaci skrze níž je možné sledovat koncentrace metanu na území Česka. Aplikace je založena na satelitních datech ze Sentinelu 5P od Evropské vesmírné agentury.

ZOBRAZIT MAPU ÚNIKU METANU

 

Nový výzkum dokumentuje neviditelné emise metanu z těžby a dopravy fosilních paliv

V posledních desetiletích přitáhly vzrůstající koncentrace metanu a jejich účinky na zemskou atmosféru pozornost vědecké komunity a mezinárodních organizací odpovědných za zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu. Emise metanu pocházející z využívání fosilních paliv jsou jedním z jeho hlavních antropogenních zdrojů. Navíc je státy špatně regulují a jejich množství se podceňuje. 

Prostřednictvím moderních metod a technologií dálkového průzkumu Země byly v celosvětovém měřítku odhaleny významné emise metanu spojené zejména s těžbou a přepravou zemního plynu. 

Největší emise metanu se vyskytují právě v zemích s intenzivnívysokou těžbou a exportem fosilních paliv. V Evropě a České republice se velké emise metanu vyskytují méně často. Evropa však jako významný dovozce fosilních paliv z regionů s vysokými emisemi metanu svou spotřebou významně přispívá ke zvýšení jeho globálních koncentrací.

Terénní studie dále odhalují přítomnost mnoha menších, ale kontinuálních emisí z přepravní soustavy plynu v evropských zemích, které nelze detekovat satelitními snímky, ale jsou detekovatelné pozemními přístroji. Zatímco velké emise jsou často krátkodobé, takovéto úniky mohou být dlouhodobé. A vzhledem k tomu, že často chybí informace a výpočty o jejich množství, je obtížné určit jejich negativní vliv na životní prostředí.

Aby bylo možné vysledovat, zda existuje prostorový vztah mezi českým plynovým přepravním systémem a vysokými koncentracemi metanu, byla provedena analýza pro období od 01.01.2019 do 30.06.2022 s více než 598 denními snímky zachycenými satelitem Sentinel 5P. Tímto způsobem byla vytvořena mapa pro území České republiky s hotspoty, kde jsou často pozorovány vysoké koncentrace. Studie se nezabývá jednotlivými údaji o emisích, ale koncentracemi, které jsou vyšší než průměrné denní hodnoty pro danou zemi.

 
Mapa České republiky a její plynárenské sítě s vysokými koncentracemi metanu v atmosféře pro období 2019 – 2021

Studie národního plynárenského přepravního systému v Čechách odhaluje přítomnost potenciálních emisí, nikoli však množství ztrát paliva. Vzhledem k aktuálnímu geopolitickému kontextu dovozu zemního plynu zůstává nejasné, jak moc by ztracené množství ulehčilo situaci v zemi.

Vysoké koncentrace nejsou jen důsledkem potenciálních emisí z přepravní soustavy plynu, ale také z jiných antropogenních a přírodních zdrojů. Výsledky však mohou posloužit k identifikaci problémových oblastí, kde lze provést další šetření k určení přesného zdroje. V Evropské unii dosud neexistuje systém pro monitorování emisí metanu, ale došlo k pokroku směrem k jeho budování. Jedná se o první krok v ověřování a inventarizaci emisí metanu.     

Kromě lokalizace, rychlého odstranění a prevence úniků způsobených poruchami a nehodami je dalším důležitým krokem zákaz rutinního vypouštění a spalování zemního plynu (který obsahuje asi 90 % metanu), s výjimkou nouzových situací a případů, kdy je nutné provést bezpečnostní opatření. Pro tento účel existují alternativní postupy, které omezují emise během preventivních a opravárenských činností. Důležitým požadavkem je také výměna a modernizace komponentů.

Metan nezná hranice

Aby byla opatření k omezení emisí účinná, je potřeba je aplikovat nejen na národní a evropské úrovni, ale i za hranicemi kontinentu. Produkce a spotřeba zemního plynu stále roste a roční průměrné koncentrace metanu v atmosféře jsou v současné době podobné nejhoršímu klimatickému scénáři (RCP8,5), což odráží oteplení o 4,3 °C do roku 2100. V posledním desetiletí získává metan pozornost jako významný negativní faktor globálního oteplování a jedno z možných řešení se týká včasných opatření k omezení antropogenních emisí z fosilních paliv za současné minimalizace negativních socio-ekonomických dopadů.


Proč je důležité omezovat emise?

První měření množství metanu v atmosféře byla provedena v polovině minulého století. Po několik desetiletí byl metan považován za netěkavou a stabilní složku atmosféry. Jak chromatografické techniky postupovaly od sporadických měření v 60. a 70. letech 20. století spolu s následnými systematickými studiemi, došlo se k závěru, že existuje trend ke zvyšování koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Metan je velmi silný skleníkový plyn s až 28násobným oteplovacím účinkem než oxid uhličitý po dobu 100 let. Přirozenými zdroji metanu jsou mokřady a v menší míře se uvolňuje ze sladkovodních nádrží, permafrostu, volně žijících živočichů a vegetace. Mezi antropogenní zdroje metanu patří rýžová pole, chov dobytka, těžba, zpracování a přeprava fosilních paliv a spalování biomasy a biopaliv. Životnost metanu v atmosféře je asi 10 let, protože vstupuje do chemických reakcí s hydroxylovými radikály (OH) a část je také absorbována půdami. 

Zvýšené antropogenní emise překračují schopnost přirozeného mechanismu planety zpracovávat metan a to je jeden z důvodů, proč se jeho množství zvyšuje.

I po desetiletích výzkumu zůstává velká část procesů vyvolaných metanem v atmosféře velkou neznámou. Zároveň jsou antropogenní emise metanu z těžby fosilních paliv nedostatečně dokumentovány a regulovány. Měření množství emisí z tohoto zdroje se dosud provádělo regionálními a krátkodobými leteckými průzkumy nebo výstavbou pozemních systémů v určitých obdobích roku. Globální průzkumy se omezily na sporadická kvantitativní data ze satelitů s nízkým rozlišením, které znemožňují dohledat jednotlivé zdroje. 


Jaké jsou výsledky nového systému monitorování emisí ?

Mezinárodní tým vědců vytvořil metodiku pro zpracování dat, aby identifikoval umístění velkých antropogenních zdrojů metanu a vypočítal jejich množství. Studie představuje více než 1200 jednotlivých anomálií, nejvíce na území Ruska, Turkmenistánu, USA, Blízkého východu a Alžírska (obr. 3), za období 2019-2020.

 

ZOBRAZIT MAPU ÚNIKU METANU

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]