Evropská komise podpořila větší snižování emisí

zveřejněno 26.05.2010

Ekologické organizace uvítaly dnes zveřejněné Sdělení Evropské komise (1), které analyzuje
možnosti zvýšení závazku EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Komise potvrzuje,
že přechod k většímu závazku snížení emisí z 20 % na 30 % do roku 2020 nebude výrazně
ekonomicky nákladnější. Zároveň přinese mnoho nových pracovních míst a zásadně sníží
náklady na boj s exhalacemi v budoucnosti.

Hlavní body dokumentu:

• V důsledku hospodářské recese bude dosažení současného cíle, tedy snížit exhalace o 20 %
v roce 2020, o 22 miliard euro levnější.
• Navýšení cíle na 30% by znamenalo růst celkových nákladů o 0,2 % evropského HDP,
celkově by náklady představovaly v roce 2020 0,54 % HDP.
• Vyšší cíl by představoval zároveň přínos 3 miliardy eur díky úsporám na opatřeních, která
sníží znečištění ovzduší dalšími látkami. Dalších 3,5–8 miliard euro přínosů v oblasti
zdraví obyvatel.
• Díky vyššímu cíli poklesnou v roce 2020 výdaje na za dovoz ropy a zemního plynu o
40 miliard euro.
• Pokud bude EU se snižováním exhalací otálet, náklady budou mnohem vyšší.
• Změna cíle z 20 na 30 % vytvoří nová pracovní místa v oblasti zelených technologií.

Sdělení slouží jako podklad pro další rozhodování Rady EU a Evropského parlamentu.
Ekologické organizace dlouhodobě prosazují, aby Evropská unie přistoupila na závazek snížit
emise nejméně o 40 % do roku 2020 v porovnání s úrovní roku 1990.

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku k tomu uvádí: „Některé země EU přechod na
redukční závazek 30% podporují, Česká republika by se měla také přidat. Kromě snížení
příspěvku ke globální změně klimatu pomůže tento krok vytvořit nová pracovní místa, snížit
lokální znečištění a naši závislost na dovozu fosilních paliv.“

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl: „Návrh Evropské komise rozhodně není přehnaně
ambiciózní. Dokument pouze naplňuje dva a půl roku staré doporučení konference OSN z Bali.
Hlavní je, že se Evropa hlásí ke svému podílu na potřebném snížení emisí. Lépe pozdě než
nikdy. Je to dobrá inspirace i pro Českou republiku.“

Ben Jasper z Greenpeace ČR dodává: „Průmysloví lobbyisté již delší dobu tvrdí, že by
jednostranné navýšení závazku směrem k 30 % přineslo omezení výroby a významné ztráty
pracovních míst. Ve světle toho, jak tento krok prospěje Evropské unii díky inovacím,
modernizaci a zelené ekonomice se zřetelně ukazuje, že se jednalo o ničím nepodložené
báchorky. Není-li pro příští vládu České republiky odvrácení klimatické změny dostatečně
dobrým důvodem k upevnění jejího závazku, pak doufejme, že takovým dobrým důvodem budou
alespoň ušetřené finanční prostředky, které stát uspoří rychlou podporou přechodu na čistou a
účinnou ekonomiku.“


Kontakty:

Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku, 775693269, jiri.jerabek@ecn.cz
Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 737 666 968, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Jan Doležal, Glopolis, 773 687 862, dolezal@glopolis.org
Lucie Jakešová, Greenpeace ČR, 603 446 140, lucie.jakesova@greenpeace.org

(1) (1) Otázky a odpovědi ke sdělení „Analýza možností přechodu nad dvacetiprocentní
snížení emisí skleníkových plynů“ jsou k dispozici v angličtině:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/215&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]