The Modernisation Fund in Central and Eastern Europe

published 13.12.2022

This briefing gives insights into the Modernisation Fund, a funding programme to support 10 lower-income EU Member States in their transition to climate neutrality by modernising their energy systems and improving energy efficiency. It provides an overview of how the four largest beneficiary countries of the Modernisation Fund (the Czech Republic, Poland, Romania and Slovakia) set up different legal and institutional structures to organise their governance of the funding.

The text was published by BWN Network.

Přinášíme briefing týkající se Modernizačního fondu, finančního nástroje, který má podpořit deset členských států EU s nižšími příjmy při jejich přechodu na klimatickou neutralitu prostřednictvím modernizace energetiky a zvyšování energetické účinnosti. Text poskytuje přehled o tom, jaké právní a institucionální struktury na správu daných financí vytvořily čtyři největší příjemci podpory z Modernizačního fondu - Česká republika, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Text vydala organizace BWN Network s přispěním Centra pro dopravu a energetiku.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]