Kdo jsme?

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů.

Náš tým

Barbora Urbanová
ředitelka
barbora.urbanova@cde-org.cz

Absolvovala obor sociální a kulturní ekologie na FHS UK včetně několika zahraničních stáží. Vedle CDE působila v průběhu uplynulého desetiletí v CEE Bankwatch Network a Glopolis. Soustředila se zejména na témata EU ETS, energetickou transformaci a komunikaci změny klimatu. Nyní pracuje jako ředitelka Centra pro dopravu a energetiku a projektová koordinátorka Klimatické koalice.

Jana Maussen
projektová manažerka
jana.maussen@cde-org.cz

Ekonomka a absolventka Harvard University. Profesně se věnovala finančním a kapitálovým trhům jak z obchodního, tak hlavně regulačního hlediska. Poté působila jako manažerka a koordinátorka jak pro privátní, tak pro veřejné instituce v oblastech organizace veřejných zakázek evropských fondů na projekty životního prostředí, podpory podnikání pomocí zaměstnanecké participace včetně družstevnictví a veřejných politik udržitelného rozvoje. V CDE vede projekt LIFE Unify a zaměřuje se na proces přípravy nového rozpočtového období EU 2021+. V síti CEE Bankwatch Network rovněž participuje na aktivitách s cílem zvýšení transparentnosti a dekarbonizace exportních kreditních agentur.

Kateřina Davidová
projektová koordinátorka
katerina.davidova@cde-org.cz

Vystudovala Americká studia na Univerzitě Karlově v Praze a Mezinárodní teritoriální studia tamtéž. Absolvovala studijní pobyty v zahraničí na univerzitách v anglickém Bathu a australském Melbourne. Pracovní zkušenosti sbírala např. na velvyslanectví Spojeného království v Praze, Ministerstvu životního prostředí ČR či v nadaci Forum 2000. V současné době působí také v Institutu pro evropskou politiku pro EUROPEUM. V Centru pro dopravu a energetiku má na starosti projekty zaměřené na klimaticko-energetickou legislativu EU a přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Dále koordinuje spolupráci s médii.

Zuzana Vondrová
projektová koordinátorka
zuzana.vondrova@cde-org.cz

Absolvovala obor Natural Resources and Environmental Engineering v rámci studia „dvojího diplomu“ na Universität für Bodenkultur ve Vídni a na České zemědělské univerzitě v Praze. Později pracovala ve společnosti MITIS, s.r.o. jako odborná konzultantka v oblasti životního prostředí. V současné době se v Centru pro dopravu a energetiku věnuje projektu Just Transition, který se zabývá sociálně spravedlivým přechodem od uhlí a obnovou Ústeckého regionu.

Tomáš Jungwirth
projektový koordinátor
tomas.jungwirth@cde-org.cz

Analytik a lobbista za věci veřejného zájmu. Absolvoval pražská práva, následně studoval na univerzitách v Sarajevu a Bologni a naposledy strávil půl roku jako stipendista na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Pracoval například jako manažer volebních kampaní, učitel na gymnáziu nebo Policy Officer v Migračním konsorciu. Působí zároveň jako vedoucí klimatického analytického týmu v Asociaci pro mezinárodní otázky. V CDE se věnuje vyhledávání, motivování a podpoře měst v přijímání a naplňování vlastních klimatických strategií.

Jana Schlöglová
finanční manažerka
jana.schloglova@cde-org.cz

Dlouhá léta působila jako samostatný daňový poradce, poslední dobou se věnuje finančnímu řízení neziskových organizací. Odpovídá za finanční řízení spolku, zejména přípravu ročního rozpočtu a rozpočtu projektů, zajištění účetnictví a plnění souvisejících povinností vůči státním orgánům i partnerům. Připravuje finanční zprávy, kontroluje plnění rozpočtu a čerpání dotačních projektů.

Nicole Princlová
komunikační a projektová koordinátorka
nicole.princlova@cde-org.cz

Studovala anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Université Sorbonne Nouvelle v Paříži. Později absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze obory arts management a komerční komunikace. Pracovala jako mediální koordinátorka mnoha projektů v kulturní sféře,   poté přesunula svoji pozornost do komerčního sektoru a věnovala se PR a digitálnímu marketingu pro FMCG a lifestylové značky. V CDE je projektovou koordinátorkou DEAR projektu zaměřeného na gender a klima, dále má na starosti komunikaci s veřejností a spolupráci s médii. Nadále se aktivně angažuje v kultuře a pravidelně ji můžete slýchat na vlnách Radio 1.

Michela Pixová
komunikační koordinátorka Klimatické koalice
michaela.pixova@klimatickakoalice.cz

Absolventka oboru sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK. Ve svém postdoktorském výzkumu na FSV UK se věnovala sociálním hnutím zaměřeným na rozvoj, plánování a politiku českých měst. V minulosti pracovala jako výzkumnice pro Agenturu pro sociální začleňování a Sociologický ústav AV ČR a učila na Vysoké škole regionálního rozvoje. V současnosti externě vyučuje na FSV UK a University of New York in Prague. V CDE pracuje jako komunikační koordinátorka Klimatické koalice, jejímž cílem je zvýšit povědomí české veřejnosti o klimatické změně a prosazovat účinnou ochranu klimatu na všech společenských úrovních. Věnuje se také publicistice a překladatelství.

Barbora Valešová
koordinátorka Klimatické koalice
barbora.valesova@klimatickakoalice.cz

Vystudovala obory mediální studia a žurnalistika a humanitní environmentalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na environmentální vzdělávání a komunikaci environmentálních témat veřejnosti. V CDE má na starosti koordinaci Klimatické koalice. Působí také jako lektorka EVVO v Ekologickém institutu Veronica a Pozemkovém spolku Hády v Brně, příležitostně i v dalších ekocentrech.

O co usilujeme

  • ovlivňování energetické a klimatické politiky a legislativy na národní i evropské úrovni, s důrazem na environmentálně příznivá a zároveň realistická řešení
  • propagace energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a sociálně ohleduplného odklonu od uhlí
  • osvěta a vzdělávání v oblasti klimatických změn a jejich dopadů
  • monitoring využívání veřejných financí z hlediska dopadů na životní prostředí
  • zvyšování transparentnosti exportních kreditních agentur
  • organizování mezinárodní spolupráce a výměny informací mezi nevládními organizacemi
  • zpracovávání a vydávání odborných studií
     

CDE je na národní úrovní členem sítě ekologických nevládních organizací Zelený kruh a zakládajícím členem platformy ekologických a rozvojových nevládních organizací Klimatická koalice. Na mezinárodní úrovni je členem CEE Bankwatch Network, sítě ekologických organizací ve střední a východní Evropě zabývajících se činností mezinárodních finančních institucí, a členem Climate Action Network Europe, evropské sítě pro změny klimatu.
 

Řídíme se Etickým kodexem Zeleného kruhu.

Za podporu činnosti CDE děkujeme Evropské komisi, Evropské klimatické nadaci a Spolkovému ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.
 

Centrum pro dopravu a energetiku vzniklo na jaře roku 2000 přejmenováním bývalého Programu energetických úspor. Ten založila v roce 1995 Nadace Sluníčko, od roku 1998 fungoval samostatně.

Správní rada

Romana Kaclíková, předsedkyně správní rady

Lucie Černá, členka správní rady

Jiří Jeřábek, člen správní rady

Výroční zprávy

Hledaný výraz

[ zavřít ]